Ευρωεκλογές. Εκλέγουμε;

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Ε.Ε. (https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/law/how-eu-policy-decided_el) η διαδικασία λήψης αποφάσεων λαμβάνεται από τρία όργανα.

α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκπροσωπεί τους πολίτες της ΕΕ

β) Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπεί τις εθνικές κυβερνήσεις

γ) Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκπροσωπεί τα συνολικά συμφέροντα της ΕΕ

Όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα της Ε.Ε., «Η Επιτροπή υποβάλει την πρότασή της, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την εξετάζουν και μπορούν να προτείνουν τροποποιήσεις.»

Ας δούμε λοιπόν πρώτα τι είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. (https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/european-commission_el) διαβάζουμε:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το πολιτικά ανεξάρτητο εκτελεστικό όργανο της ΕΕ. Είναι η μόνη αρμόδια για να προτείνει νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία και υλοποιεί τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ.»

Στην ουσία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασκεί διακυβέρνηση.

Την εκλέξαμε;

Όχι.

Τα μέλη της είναι διορισμένα.

Κάθε κράτος-μέλος διορίζει από ένα.

Δηλαδή, ο πρωθυπουργός κάθε χώρας διορίζει από ένα.

Αλλά και ο/η πρόεδρος της Επιτροπής, που ασκεί διακυβέρνηση, δεν είναι εκλεγμένος από τους πολίτες, αλλά όπως θα δούμε ουσιαστικά από την πλειοψηφία των αρχηγών των κρατών-μελών (https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/leadership/elections-and-appointments_el)

Ερώτημα πρώτο λοιπόν:

Γίνεται ένα πολιτικό όργανο να είναι ανεξάρτητο όταν τα μέλη του είναι διορισμένα;

Ερώτημα δεύτερο:

Είναι δημοκρατικό να ασκείται η διακυβέρνηση από μη εκλεγμένη επιτροπή;

Ας συνεχίσουμε όμως.

Πάμε να δούμε τι είναι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/council-european-union_el).

Το Συμβούλιο θεσπίζει τη νομοθεσία της ΕΕ και συντονίζει τις πολιτικές της, ενώ μέλη του είναι οι υπουργοί από κάθε χώρα της ΕΕ, ανάλογα με τον προς συζήτηση τομέα πολιτικής. Μάλιστα, οι υπουργοί έχουν την εξουσία να δεσμεύουν τις κυβερνήσεις τους για την ανάληψη των δράσεων που συμφωνούνται στις συνεδριάσεις.

Είναι τα μέλη του Συμβουλίου, οι υπουργοί, εκλεγμένα;

Όχι.

Είναι και αυτά διορισμένα από τον πρωθυπουργό της κάθε χώρας.

Άρα το πρώτο ερώτημα που τέθηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναλαμβάνεται και για το Συμβούλιο της Ε.Ε. Αν ένα πολιτικό όργανο είναι ανεξάρτητο όταν τα μέλη του είναι διορισμένα.

Όπως επαναλαμβάνεται και το δεύτερο ερώτημα που τέθηκε για την Επιτροπή. Αν είναι δημοκρατικό να θεσπίζονται νόμοι και να δεσμεύονται κυβερνήσεις από μη εκλεγμένο Συμβούλιο.

Ας δούμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για το οποίο καλούμαστε να εκλέξουμε αντιπροσώπους.

Τις αρμοδιότητες (νομοθετικές, εποπτικές και δημοσιονομικές) μπορεί να τις διαβάσει κάποιος εδώ https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/european-parliament_el

Τα μέλη του εκλέγονται;

Φαινομενικά ναι.

Γιατί φαινομενικά;

Τα υποψήφια μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και κάθε Res Public κοινοβουλίου (συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού), ουσιαστικά εγκρίνονται από τους αρχηγούς των κομμάτων της κάθε χώρας.

Άρα οι ευρωβουλευτές έχουν πρακτικά διοριστεί από τους επικεφαλής των κομμάτων.

Επομένως η πλειοψηφία των μελών του Ε.Κ. έχει πρακτικά και αυτή διοριστεί από τους πρωθυπουργούς των χωρών-μελών.

Ενώ ο/η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγεται από την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών, η οποία έχει πρακτικά διοριστεί από τους πρωθυπουργούς των κρατών-μελών.

Όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κύρια θεσμικά όργανα λήψης αποφάσεων είναι τέσσερα (https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/types-institutions-and-bodies_el)

Ποιο είναι το τέταρτο;

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/european-council_el).

Ο ρόλος του οποίου είναι να καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης να επιλέγει και να ορίζει τους υποψηφίους για ορισμένα υψηλά αξιώματα της ΕΕ, όπως του/της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μέλη του είναι οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ, ο/η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο/η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο/Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκλέγεται από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, άρα από τους αρχηγούς των κρατών-μελών για μια θητεία δυόμισι ετών, ανανεώσιμη μόνο μία φορά και εκπροσωπεί την ΕΕ στον έξω κόσμο.

Οι πάντες, λοιπόν εντός Ε.Ε. διορίζονται ή εκλέγονται από τους πρωθυπουργούς/αρχηγούς των κρατών-μελών.

Όπως και εντός κάθε Res Public κράτους.

Παρένθεση

Σε μία δημοκρατία δεν υπάρχουν πολιτικά κόμματα, διότι περιορίζουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι με άμεσους ή έμμεσους αποκλεισμούς.

Σε μία Res Public (Republic) υπάρχουν πολιτικά κόμματα, ώστε να εκλέγονται αντιπρόσωποι εγκεκριμένοι από τους αρχηγούς των κομμάτων, καταργώντας ουσιαστικά την ανεξαρτησία της νομοθετικής εξουσίας, η οποία πρακτικά ελέγχεται από την εκτελεστική εξουσία.

Σε μία δημοκρατία τα μέλη της ανώτατης δικαστικής εξουσίας εκλέγονται από εσωτερικές εκλογές του δικαστικού σώματος, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας και επομένως και το ίδιο το πολίτευμα.

Σε μία Res Public τα μέλη της ανώτατης δικαστικής εξουσίας διορίζονται – τυπικά από το υπουργικό συμβούλιο – ουσιαστικά από τον πρωθυπουργό-καίσαρα, καταργώντας την ανεξαρτησία και της δικαστικής εξουσίας, η οποία επίσης πρακτικά ελέγχεται από την εκτελεστική εξουσία.

Σε μία δημοκρατία οι τρεις εξουσίες είναι ανεξάρτητες (εκτελεστική, νομοθετική, δικαστική).

Σε μία Res Public υπάρχει μόνο μία εξουσία, εκτελεστική, συγκεντρωμένη στα χέρια λίγων ή και ενός ανθρώπου.

Κλείνει η παρένθεση.

Και πώς εκλέγονται σε κάθε Res Public χώρα οι πρωθυπουργοί/αρχηγοί του κράτους;

Μέσω εθνικών εκλογών στις οποίες ηγούνται πολιτικών κομμάτων.

Στα οποία κόμματα έχουν εκλεγεί αρχηγοί μέσω εσωτερικών εκλογών στις οποίες μετέχουν μέλη ή σύνεδροι του κόμματος και που ουσιαστικά η εκλογική διαδικασία (δηλαδή, τα μέλη-σύνεδροι) έχει ελεγχθεί παρασκηνιακά από τον (υποψήφιο) αρχηγό/πρωθυπουργό.

Και πάμε στο τελικό και μέγιστο ερώτημα:

Είναι ανεξάρτητοι-αυτόφωτοι οι (υποψήφιοι) πρωθυπουργοί-αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων εξουσίας που διορίζουν τους πάντες;

Αν ναι, τότε από ποιον ανεξάρτητο-δημοκρατικό μηχανισμό αναδύονται;

Αν όχι, τότε από ποιον διορίζονται;

Καλό republic διορισμένο εκλογικό βόλι!

Μαργέλης Κωνσταντίνος

Άγιος Πέτρος, Λευκάδας, 6 Ιουνίου 2024,

www.eksadaktylos.gr

.

Υ.Γ.

Το Res Public εκλογικό σύστημα είναι δομημένο ώστε η αποχή, το λευκό και το άκυρο, να ευνοούν τα (παραποιημένα*) εκλογικά ποσοστά των κόμματων, δίνοντας σε αυτά περισσότερους εκλογικούς αντιπροσώπους (βουλευτές, ευρωβουλευτές, δημοτικούς συμβούλους κλπ).

* Πρόκειται περί ποσοστών επί των εγκύρων ψηφοδελτίων και όχι επί των πολιτών, δηλαδή των εχόντων δικαίωμα ψήφου που στην πατρίδα μας εκτιμώνται σε περίπου 8 με 8,5 εκατομμύρια.

.

Δημοσίευση Frepeen.gr & Meganisinews.eu

Pin It on Pinterest