«Αποκάλυψη» της ζωής μας μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χρηστού

Την πρώτη φορά που αποφάσισα να διαβάσω την Καινή Διαθήκη ξεκίνησα ανάποδα. Από το τελευταίο βιβλίο της, το «Αποκάλυψις Ιωάννου», καθώς η εσχατολογική του φήμη μου είχε εξάψει το ενδιαφέρον. Μία φήμη που λειτούργησε ως εκ των προτέρων φυτεμένος φόβος και επηρέασε το αποτέλεσμα της ανάγνωσης: «Σοκ και Δέος».

Τη δεύτερη φορά επέλεξα τη σωστή σειρά. Το «Σοκ και Δέος» της «Αποκάλυψης» μειώθηκε. Η ελάττωσή του συνεχίστηκε, πιο έντονη, μετά την τρίτη ανάγνωση της Καινής Διαθήκης.

Την τέταρτη φορά, από τις πρώτες προτάσεις της «Αποκάλυψης» αισθάνθηκα διαφορετικά. Ο φόβος των γεγονότων των έσχατων χρόνων εξαφανίστηκε. Επιπλέον, αντιλήφθηκα την ανυπέρβλητη περιγραφή της Ουράνιας Θείας Λειτουργίας. Αλλά και το πώς θα είναι η ζωή μας μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Η «Αποκάλυψη» πλέον, με γεμίζει σιγουριά, πίστη, θαυμασμό, σεβασμό, αισιοδοξία, χαρά.

«Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθον, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι.

καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν ῾Ιερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς.

καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης·

᾿Ιδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ᾿ αὐτῶν ἔσται,

καὶ ἐξαλείψει ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν,

καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι· ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθον.

Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ· ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα. καὶ λέγει μοι· γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἰσι.»

Αποκάλυψις Ιωάννου 21, 1-5

.

Μαργέλης Κωνσταντίνος

Άγιος Πέτρος, Λευκάδας, 23 Σεπτεμβρίου 2023

www.eksadaktylos.gr

.

Πηγές:

https://www.imkifissias.gr/index.php/orthodoksia/keimena/kaini-diathiki/3892-apokalypsis-ioannou

.

Δημοσίευση Freepen.gr & Meganisinews.eu

Pin It on Pinterest