Πέτρου Α’, 4, 12-19

Ἀγαπητοί, μὴ ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει πρὸς πειρασμὸν ὑμῖν γινομένῃ, ὡς ξένου ὑμῖν συμβαίνοντος

ἀλλὰ καθὸ κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ Χριστοῦ παθήμασι, χαίρετε, ἵνα καὶ ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῆς δόξης αὐτοῦ χαρῆτε ἀγαλλιώμενοι.

εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ, μακάριοι, ὅτι τὸ τῆς δόξης καὶ δυνάμεως καὶ τὸ τοῦ Θεοῦ Πνεῦμα ἐφ᾿ ὑμᾶς ἀναπαύεται· κατὰ μὲν αὐτοὺς βλασφημεῖται, κατὰ δὲ ὑμᾶς δοξάζεται.

μὴ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω ὡς φονεὺς ἢ κλέπτης ἢ κακοποιὸς ἢ ὡς ἀλλοτριοεπίσκοπος·

εἰ δὲ ὡς Χριστιανός, μὴ αἰσχυνέσθω, δοξαζέτω δὲ τὸν Θεὸν ἐν τῷ μέρει τούτῳ.

ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρῖμα ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ· εἰ δὲ πρῶτον ἀφ᾿ ἡμῶν, τί τὸ τέλος τῶν ἀπειθούντων τῷ τοῦ Θεοῦ εὐαγγελίῳ;

καὶ εἰ ὁ δίκαιος μόλις σῴζεται ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται;

ὥστε καὶ οἱ πάσχοντες κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὡς πιστῷ κτίστῃ παρατιθέσθωσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐν ἀγαθοποιΐᾳ.

.

Αγαπητοί, ας μη παραξενεύεστε δια την φλόγα και το κάψιμο, που σας προκαλούν οι διάφορες θλίψεις και οι δυσκολίες, ως εάν κάτι το παράξενο σας συμβαίνει.

Αλλά καθ’ όσον συμμετέχετε εις τα παθήματα του Χριστού με τις θλίψεις και τους διωγμούς, που υφίστασθε προς χάριν του, τόσον και να χαίρεστε, δια να χαρείτε με απερίγραπτη αγαλλίαση ακόμη περισσότερο κατά τη φανέρωση της δόξης του εις την Δευτέραν Παρουσίαν.

Εάν σας υβρίζουν και σας εμπαίζουν δια το όνομα του Χριστού, είστε μακάριοι, διότι το Πνεύμα της δόξης και της δυνάμεως, το Πνεύμα του Θεού αναπαύεται επάνω σας. Από τα λόγια μεν και τα έργα εκείνων βλασφημείται ο Χριστός, από τα έργα δε και την ζωή την δική σας δοξάζεται.

Διότι προσέχετε, ποτέ κανείς από σας να μην πάσχει και να μην τιμωρείται ως φονεύς ή ως κλέπτης ή ως κακοποιός ή ως άνθρωπος, που ανακατεύεται σε ξένες υποθέσεις και προκαλεί με τις ακρισίες του ζημιές και βλάβες στους άλλους.

Εάν όμως διώκεται και πάσχει ως Χριστιανός, ας μη ντρέπεται. Εξ αντιθέτου ας δοξάζει τον Θεόν εις τας περιστάσεις αυτάς.

Διότι έφθασε πλέον ο καιρός να αρχίσει η κρίση και η δοκιμασία από τους πιστούς πρώτον, οι οποίοι αποτελούν τον οίκον του Θεού. Εάν δε αρχίζει από εμάς πρώτα η κρίσις αυτή του Θεού, ποιο θα είναι το κατάντημα εκείνων, που απειθούν στο Ευαγγέλιον του Θεού;

Και εάν ο δίκαιος με πολλή δυσκολία σώζεται, ο αμαρτωλός και ασεβής που θα φανεί; (Αυτός θα καταδικασθεί εις όλεθρο).

Ώστε και αυτοί που πάσχουν τώρα, εφ’ όσον αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ας παραθέτουν και ας εμπιστεύονται τις ψυχές τους στον κατά πάντα αξιόπιστο Δημιουργό, φροντίζοντας εκ παραλλήλου να πράττουν το αγαθόν.

Pin It on Pinterest