Φορολογικές και δημοσιονομικές παρεμβάσεις που θα άλλαζαν την Ελλάδα μας

Έμμεση Φορολογία

Α. Μία κλίμακα ΦΠΑ με πνεύμα δίκαιου φορολογικού καταμερισμού θα συνέβαλε στην ανατροπή της διάθεσης αποφυγής έκδοσης απόδειξης και συνεπώς δήλωσης εσόδων:

– 5% για ύδρευση, ρεύμα, βιβλία, περιοδικά, κινηματογράφο, θέατρο, ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, βασικά τρόφιμα, παιδικές τροφές, εστίαση, σταθερή τηλεφωνία και παροχή υπηρεσιών.

–  10% για μη βασικά τρόφιμα, ενδιαίτηση, εργαλεία, ανταλλακτικά και υλικά.

–  15% για κινητή τηλεφωνία, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και βασικά καταναλωτικά είδη.

Β. Συνοδευτική χρήση παραμέτρων κατά την επιβολή του ΦΠΑ, όπως:

α) Επαύξηση κατά 5%, 10% και 15% του ΦΠΑ κατά την πώληση καινούργιων αυτοκινήτων αξίας προ ΦΠΑ άνω των 20.000, 30.000 και 40.000 ευρώ αντίστοιχα. Παρόμοια κλίμακα και για τις μοτοσυκλέτες. Αντίστοιχη επαύξηση και σε προϊόντα ενδιαίτησης αξίας προ ΦΠΑ άνω των 100, 200 και 300 ευρώ αντίστοιχα.

β) Επαύξηση κατά 5%, 10% και 15% για πολυτελή καταναλωτικά είδη. Για παράδειγμα για τηλεοράσεις καθαρής προ ΦΠΑ αξίας άνω των 200, 300 και 400 ευρώ, για κινητά τηλέφωνα άνω των 100, 200, 300 ευρώ, καθώς και για άλλα καταναλωτικά είδη ανάλογα με τη χρήση και την αξία.

γ) Επαύξηση κατά 5% του ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος και ύδρευσης, σε περίπτωση υπέρβασης ενός σεβαστού ορίου, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μελών της οικογένειας και το οικογενειακό εισόδημα.

δ) Επαύξηση κατά 5% στους λογαριασμούς σταθερής τηλεφωνίας με συνδυαστικά προγράμματα σύνδεσης διαδικτύου και τηλεοπτικών καναλιών αξίας άνω των 50 ευρώ το μήνα.

ε) Επαύξηση κατά 5% του ΦΠΑ στην εστίαση, σε περίπτωση που ο λογαριασμός ανά άτομο-κουβέρ υπερβαίνει ένα ποσό, όπως για παράδειγμα τα 30 ευρώ.

Άμεση φορολόγηση Φυσικών Προσώπων και Ελευθέρων Επαγγελματιών

Απλοποίηση της φορολόγησης με:

α) Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος, της προκαταβολής φόρου σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, των χαρτοσήμων και των τελών-εισφορών.

β) Κατάργηση των παράλογων «αντικειμενικών» κριτηρίων διαβίωσης.

γ) Θεσμοθέτηση σταθερών φορολογικών συντελεστών για τουλάχιστον μία δεκαετία.

δ) Κατάργηση της υποχρέωσης των φυσικών προσώπων να πραγματοποιούν συγκεκριμένο ύψος συναλλαγών με τη χρήση τραπεζικών μέσων, κάτι το οποίο α) αντίκειται στο εθιμικό δικαίωμα να εκτελούμε συναλλαγές με όποιο συναλλακτικό μέσο επιθυμούμε και β) εμμέσως μας υποχρεώνει να ξοδέψουμε ένα συγκεκριμένο μέρος από το εισόδημά μας.

ε) Καθολική αθροιστική φορολόγηση όλων των τύπων εισοδημάτων υπό την παρακάτω ενδεικτική, απλή και έντονα προοδευτική κλίμακα:

–  0% για το τμήμα από 0 έως 10.000 ευρώ

–  5% για το τμήμα από 10.001 έως 15.000 ευρώ

–  10% για το τμήμα από 15.001 έως 20.000 ευρώ

–  15% για το τμήμα από 20.001 έως 25.000 ευρώ

–  20% για το τμήμα από 25.001 έως 35.000 ευρώ

–  25% για το τμήμα από 35.001 έως 50.000 ευρώ

–  30% για το τμήμα από 50.001 έως 80.000 ευρώ

–  35% για το τμήμα από 80.001 και άνω

Η έντονα προοδευτική κλιμάκωση θα κατεύναζε την απόκρυψη εισοδήματος όταν αυτό κινείται στα όρια αλλαγής κλίμακας.

Οι χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές σε συνδυασμό με τη θεσμοθέτηση αυστηρότατων χρηματικών ποινών σε περίπτωση φοροδιαφυγής θα συντελούσαν στη μείωση της διάθεσης απόκρυψης εισοδήματος.

Εισοδήματα που αποκτώνται στο εξωτερικό αλλά εισάγονται στη χώρα μας να φορολογούνται κατά εξαίρεση αυτοτελώς και με χαμηλό συντελεστή, καθώς πρόκειται για εισροή συναλλάγματος που συμβάλει στη κάλυψη του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μας, το οποίο σε διαφορετική περίπτωση απαιτεί σύναψη εξωτερικού δανεισμού, κάτι που καλλιεργεί εξωτερική οικονομική εξάρτηση για την πατρίδας μας.

Φορολόγηση Επιχειρήσεων

α) Αναδιάταξη με τρεις κλιμακωτούς φορολογικούς συντελεστές επί των κερδών:

– 15% για το τμήμα έως 500.000 ευρώ

– 17% για το τμήμα από 500.001 έως 5.000.000 ευρώ

– 20% για το τμήμα από 5.000.001 και άνω

β) Τέλος υπογεννητικότητας με συντελεστή 1% επί των εταιρικών μερισμάτων, καθώς και της υπεραξίας κεφαλαίου προερχόμενη από πώληση εταιρικών μεριδίων και μετοχών.

γ) Υποχρεωτική εξόφληση των τιμολογίων μεταξύ επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών μέσω τραπεζικών συναλλαγών ανεξαρτήτως ποσού.

Οι χαμηλοί συντελεστές θα ευνοούσαν την επιχειρηματικότητα και δεν θα αποτελούσαν κίνητρο απόκρυψης τζίρου και κερδών μέσω σύστασης θυγατρικών εταιρειών και εταιρειών offshore.

ΕΝΦΙΑ

Κατάργηση, καθώς δεν φορολογεί εισόδημα αλλά στάσιμη περιουσία η οποία έχει αποκτηθεί είτε με εισοδήματα τα οποία είχαν φορολογηθεί στο παρελθόν, είτε με κληρονομιά ή γονική παροχή.

Πηγές αντιστάθμισης φορολογικών εσόδων από τους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές

α) Αύξηση των δηλωμένων εισοδημάτων και κατά επέκταση μείωση της φοροδιαφυγής.

β) Αύξηση του πλήθους των συναλλαγών, με συνέπεια το ίδιο μέγεθος ποσότητας χρήματος να κυκλοφορεί περισσότερο, να αλλάζει χέρια συχνότερα, άρα και να φορολογείται περισσότερες φορές (π.χ. μέσω ΦΠΑ).

γ) Βελτίωση της φορολογικής βάσης από την άνοδο των εισοδημάτων και των επιχειρηματικών κερδών εξαιτίας του βελτιωμένου οικονομικού κλίματος.

δ) Αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που μεταφράζονται σε αυξημένα έσοδα φορολογίας.

ε) Αύξηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών λόγω των μειωμένων συντελεστών, κάτι που ενισχύει την κατανάλωση αλλά και τις επενδύσεις, άρα και τα φορολογικά έσοδα.

στ) Αύξηση του νόμιμου διαθέσιμου εισοδήματος (πόθεν έσχες), κάτι που θα διευκόλυνε τις αγορές ακινήτων, την κατασκευή ακινήτων και τις επενδύσεις, άρα και τα φορολογικά έσοδα.

ζ) Μείωση της αδήλωτης εργασίας σε συνδυασμό με την εφαρμογή ενός απλοποιημένου συστήματος ασφαλιστικών εισφορών (βλέπε σημείωση), άρα μείωση της μαύρης εργασίας και άνοδος των δηλωμένων φορολογητέων εισοδημάτων.

Φορολογική νομοθεσία, καθώς και Νομοθεσία Αδειοδότησης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων

Διαμόρφωση εξ αρχής (από το μηδέν) νέων περιεκτικών, ευκολονόητων, απλοποιημένων και σταθερών νομοθετικών πλαισίων, από ομάδα έμπειρων φοροτεχνικών, τελωνειακών και εκτελωνιστών οι οποίοι μαζί με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, θα μελετήσουν τα αντίστοιχα νομοθετικά πλαίσια χωρών όπως η Αγγλία, η Γερμανία και η Ελβετία και θα προσαρμόσουν τα επιμέρους στοιχεία τους στην ελληνική πραγματικότητα.

Εξοικονόμηση δημοσιονομικού χώρου

α) Εμπεριστατωμένη μελέτη για το μέγεθος της δημοσιονομικής τόνωσης από τη χρήση εργαλείων δημιουργίας νέου χρήματος, χωρίς να ασκούνται πληθωριστικές πιέσεις. Συνυπογραφή της μελέτης από διεθνείς οίκους παροχής οικονομικών συμβουλών και από κορυφαίους οικονομολόγους ώστε να ενισχυθεί η πειστικότητά της.

Όλο και περισσότεροι οικονομικοί αναλυτές, μεγαλοεπενδυτές, καθηγητές πανεπιστημίων, όπως ο πρώην υπουργός οικονομικών των ΗΠΑ και καθηγητής στο Χάρβαρντ Λόρενς Σάμερς, διατυπώνουν την άποψη ότι πρέπει να υιοθετηθούν μηχανισμοί άμεσης τόνωσης της ζήτησης, όπως η χρηματοδότηση των κρατικών προϋπολογισμών με δημιουργία νέου χρήματος από τις κεντρικές τράπεζες, με σκοπό τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και όχι των τραπεζών (γιατί τότε δεν ασκούνται πληθωριστικές πιέσεις;) και επομένως με την πραγματοποίηση μεγάλων δημοσίων επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένου της υγείας και της παιδείας), αλλά υπό αυστηρή εποπτεία.

Οι επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ αποτελούν παρόμοιο εργαλείο, αλλά ελεγχόμενο από την Ε.Ε. τόσο ως προς το μέγεθός του, όσο και προς τις κατευθύνσεις του.

β) Άσκηση πολιτικής πίεσης σε συνασπισμό με άλλες χώρες-μέλη (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία) με στόχο την αλλαγή του καταστατικού της ΕΚΤ ώστε να επιτρέπεται η αγορά κρατικών ομολόγων και δανείων μελών κρατών της Ε.Ε. από την ΕΚΤ με σκοπό τη διαγραφή τους στα πλαίσια μίας νομισματικοποίησης, δηλαδή κεφαλαιοποίησης-διαγραφής χρέους.

Γιατί να επιτρέπεται η κεφαλαιοποίηση του χρέους των τραπεζών και όχι η κεφαλαιοποίηση του ελλείμματος των συνταξιοδοτικών ταμείων;

Έμμεσο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων με χρήμα εκ του «πουθενά» (δημιουργία-τύπωμα χρήματος) της ΕΚΤ, γνωστό ως ποσοτική χαλάρωση QE (Γιατί για το QE δεν εκφράζονται φόβοι για πληθωριστικές πιέσεις;).

Δημόσιες Επενδυτικές Παρεμβάσεις

α) Ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας. Πέρα από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, να δοθούν κίνητρα για την εγκατάσταση υβριδικών ενεργειακών συστημάτων παραγωγής και αυτοκατανάλωσης σε δημόσια κτίρια, επιχειρήσεις και κατοικίες. Δημιουργία νέων υδροηλεκτρικών εργοστασίων σε συνδυασμό με αντλησιοταμίευση, δηλαδή αποθήκευση ενέργειας και αντίστοιχη μετατροπή των ήδη σε λειτουργία. Εκμετάλλευση της γεωθερμίας. Εκσυγχρονισμός των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ενέργειας. Ενεργειακή διασύνδεση νησιών και ηπειρωτικής χώρας. Εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων με αυστηρούς περιβαλλοντικές προϋποθέσεις.

β) Αναβάθμιση όλων των περιφερειακών αεροδρομίων, των λιμένων και των οδικών δικτύων, με παραχώρηση της διαχείρισης και της συντήρησης, όχι της εκμετάλλευσης, σε εξειδικευμένες εταιρείες. Η ιδιοκτησία να παραμείνει στο δημόσιο (Εθνικά αεροδρόμια, Εθνικά λιμάνια, Εθνικοί οδοί). Η διαδικασία παραχώρησης της διαχείρισης να γίνεται κατόπιν διαγωνισμού με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις από μη κυβερνητικά ελεγχόμενη επιτροπή.

γ) Ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού, ιδιαίτερα σε επίπεδο θαλαμηγών και ιστιοπλοϊκών, με την απλοποίηση της σχετικής νομοθεσίας και τον εκσυγχρονισμό των μαρίνων στα νησιά και στις παραθαλάσσιες ηπειρωτικές περιοχές, ώστε να προσελκυστούν ανώτερου οικονομικού επιπέδου επισκέπτες.

δ) Ανακαίνιση των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας της χώρας, προμήθεια του αναγκαίου ιατρικού τους εξοπλισμού, αλλά και κατασκευή ή και ανακατανομή ώστε να καλύπτονται πλήρως οι υγειονομικές ανάγκες των Ελλήνων ανά ομαδοποιημένες περιοχές της χώρας.

ε) Απαλλοτρίωση παλιών εγκαταλειμμένων κτιρίων σε πόλεις και κατασκευή στη θέση τους χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ή και χώρων πρασίνου.

Αξιοποίηση ΕΣΠΑ

α) Καθιέρωση ενός μόνιμου, ανά διετία, απλοποιημένου προγράμματος και προϋποθέσεων επιδότησης για την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό όλων των ειδών των επιχειρήσεων.

β) Άμεση εκταμίευση των επιχορηγήσεων στις επιχειρήσεις με την προσκόμιση των απαιτούμενων τιμολογίων. Εκτέλεση δειγματοληπτικών ελέγχων σε κάθε έργο. Διενέργεια πλήρους ελέγχου σε περίπτωση εύρεσης παραβάσεων ή ελλείψεων κατά την διενέργεια των ενδεικτικών ελέγχων. Εφαρμογή αυστηρότατων ποινών σε περίπτωση εύρεσης σοβαρών παραβάσεων.

γ) Αύξηση του μεγέθους και του ύψους του ποσοστού των επιδοτήσεων στον πρωτογενή τομέα. Μελέτη και αξιοποίηση των κατά τόπους περιβαλλοντικών μικροκλιμάτων ώστε να ευνοηθεί η παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων. Αποτελεί έγκλημα η αθρόα εισαγωγή αγροτικών προϊόντων τη στιγμή που το φυσικό μας περιβάλλον μας χαρίζει τη δυνατότητα να παράγουμε τα πάντα.

δ) Πλήρης ανακαίνιση όλων δημοσίων κτιρίων, με προτεραιότητα των σχολικών και των πανεπιστημιακών μονάδων και εγκατάσταση υβριδικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας για κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.

ε) Ανακαίνιση των επαρχιακών οδικών δικτύων της χώρας.

Τραπεζικό σύστημα

α) Επανακατάθεση των ταμειακών διαθεσίμων των ασφαλιστικών ταμείων και των δημοσίων οργανισμών από την Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος στις εμπορικές τράπεζες, ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος και να επανακάμψει η ασθμαίνουσα τραπεζική χρηματοδότηση επενδύσεων και επιχειρήσεων.

β) Δημιουργία Τραπεζικού Ιδρύματος «Δυσκολίας» στο οποία να εισφερθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών και όχι να πουλιούνται σε εταιρείες-funds. Το ίδρυμα να διαθέτει στελέχη τα οποία θα αναλάβουν το έργο της επικοινωνίας με κάθε «κόκκινο» δανειολήπτη. Αν υποθέσουμε ότι κάθε στέλεχος μπορεί να έρθει σε επαφή με τρία άτομα την ημέρα, τότε με 1000 άτομα προσωπικό θα επιτυγχάνονταν 3.000 επαφές ημερησίως, επομένως 60.000 μηνιαίως και 700.000 ετησίως. Άρα σε ένα χρόνο θα είχαν διευθετήσει όλα τα κόκκινα δάνεια. Ο στόχος θα ήταν η ομαλή εξυπηρέτηση αποπληρωμής τους. Είναι ανήθικη η ανοχή εκάστοτε κυβέρνησης να πωλούνται «κόκκινα» δάνεια στο 2%-3% ή στο 15%-20% ή στο 25%-35% της αξίας τους, ανάλογα το είδος του δανείου δηλαδή καταναλωτικό ή επιχειρηματικό ή στεγαστικό αντίστοιχα και κατόπιν να ζητείται η ρύθμισή τους σε εξαιρετικά μεγαλύτερα μεγέθη.

γ) Για τα στεγαστικά δάνεια οι κάτοχοι των οποίων είναι σε θέση να αποπληρώνουν έστω ένα ποσό το οποίο είναι μικρότερο από εκείνο που απαιτείται για να εξυπηρετηθεί το δάνειο ακόμα και έπειτα από μία ευνοϊκή διευθέτηση, θα μπορούσε να προταθεί η ανταλλαγή της κατοικίας με μία άλλη μικρότερου μεγέθους. Η κατοικία θα προέρχεται μέσα από μία ομάδα ακινήτων που θα είχε δημιουργηθεί από τις συμμετέχουσες τράπεζες. Το μέγεθος του σπιτιού να προσαρμόζεται ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά ο δανειολήπτης αλλά και να εξυπηρετούνται οι στεγαστικές του ανάγκες.

δ) Έρευνα για τυχόν χρέωση πανωτοκίων στα δάνεια που καθίστανται ληξιπρόθεσμα, κατάργησή τους και επαναπροσδιορισμός του υπολοίπου των δανείων. Αν δηλαδή, τοκίζεται με επιτόκιο υπερημερίας η κάθε ληξιπρόθεσμη δόση τοκοχρεολυσίου ή και ολόκληρο το δανειακό υπόλοιπο. Από πιο χρονικό σημείο ξεκινάει ο ανατοκισμός και ανά πιο χρονικό διάστημα χρεώνεται. Ποιο είναι το ύψος του επιτοκίου υπερημερίας με το οποίο γίνεται ο ανατοκισμός, καθώς υφίσταται τεράστια διαφορά μεταξύ των επιτοκίων υπερημερίας και των αρχικών επιτοκίων των δανείων. Αν πραγματοποιείται ανατοκισμός στον τόκο που επιβλήθηκε στο κεφάλαιο, αλλά και ανατοκισμός στο κεφάλαιο στο οποίο έχει ήδη χρεωθεί τόκος.

Μέτρα αύξησης της ανταγωνιστικότητας της χώρας

α) Μείωση των τιμών των διοδίων στους οδικούς άξονες, άρα και του κόστους μεταφοράς:

α1) Από την ανάθεση μόνο της διαχείρισης και της συντήρησης σε ιδιώτες, όχι και της εκμετάλλευσης, με συγκεκριμένους όρους, προϋποθέσεις και ελέγχους. Το ποσό του κέρδους που θα είχαν οι εταιρίες από την εκμετάλλευση να κατευθυνθεί στη μείωση των τιμών των διοδίων.

α2) Από την αναχρηματοδότηση των δανείων κατασκευής τους έπειτα από ομαδοποίηση των δανείων των οδικών δρόμων και διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού τραπεζικής αναχρηματοδότησης. Άλλο επίπεδο επιτοκίου και όρους προσφέρεται για χρηματοδότηση ποσού 100 εκατομμυρίων ευρώ και άλλη για ποσό 1 δις ευρώ. Η εξοικονόμηση των τόκων να κατευθυνθεί στη μείωση των τιμών των διοδίων.

β) Μείωση της τιμής των καυσίμων με ελάττωση του ειδικού φόρου καυσίμων. Κάλυψη των μειωμένων εισόδων με καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εγκατάσταση κινητής μηχανής αυτόματης έκδοσης απόδειξης στα βυτία διανομής πετρελαίου θέρμανσης (όπως ήδη γίνεται εντός των πρατηρίων καυσίμων), στην οποία θα καταχωρείται το ΑΦΜ του πελάτη ιδιώτη ή της πολυκατοικίας. Διασύνδεση της μηχανής με το taxisnet ώστε να πιστώνεται άμεσα η επιδότηση στους δικαιούχους, αφού θα έχει πρώτα εξισωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης. Προκαταβολή μέρους της επιδότησης στους δικαιούχους πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου.

γ) Αναθεώρηση του τρόπου υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας, ώστε στο μέγεθος των ρύπων να συνυπολογίζεται και η εμπορική αξία του αυτοκινήτου. Σε κάθε πώληση νέου μέσου μεταφοράς ο έμπορος θα καταχωρεί στο taxisnet την άδεια κυκλοφορίας, τη μάρκα, το μοντέλο, τα κυβικά εκατοστά, το δείκτη ρύπων, την τελική αξία πώλησης και τον ΑΦΜ του αγοραστή. Κάθε χρόνο η εμπορική αξία θα μειώνεται αυτόματα κατά 5%. Σε περίπτωση μεταπώλησης το ιστορικό του ΙΧΕ θα μεταφέρεται αυτόματα στο νέο ΑΦΜ.

Συμμετοχή Ιδιωτών στην αναπτυξιακή προσπάθεια

Κάλεσμα σε Έλληνες επιχειρηματίες εντός και εκτός Ελλάδας να προσφέρουν οικονομικές δωρεές που θα τις διαχειρίζεται επιτροπή προσώπων της αρεσκείας τους (π.χ. η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών).

Η επιτροπή να αγοράζει από ή να παραγγέλνει την κατασκευή σε ελληνικές εταιρείες (όπου είναι δυνατό) και στη συνέχεια να παραδίδει στο ελληνικό δημόσιο σύγχρονα αεροπλάνα και ελικόπτερα πυρόσβεσης, σύγχρονες ακταιωρούς που θα ενίσχυαν το έργο του λιμενικού και των τελωνειακών αρχών, ασθενοφόρα για το ΕΚΑΒ, περιπολικά και μηχανές για την αστυνομία, νοσοκομειακό υλικό, σχολικό υλικό, ηλεκτρικά λεωφορεία για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και άλλες μεγάλες πόλεις. Ακόμα, θα μπορούσε να αναληφθεί η κατασκευή νοσοκομείων, η ανάπλαση πλατειών, καθώς και η κατασκευή χώρων πρασίνου και παιδικών χαρών.

Περιφερειακή Ανάπτυξη

α) Αποσυμφόρηση του λεκανοπεδίου της Αττικής με διασπορά δημοσίων οργανισμών ανά τη χώρα.

β) Κατασκευή βιοτεχνικών και βιομηχανικών πάρκων σε κάθε νομό της χώρας.

γ) Κάλυψη των οργανικών κενών στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στα σώματα ασφαλείας με μόνιμο προσωπικό, πρωτίστως στην επαρχία. Επιστροφή των αστυνομικών που φρουρούν πολιτικούς (νυν και πρώην) και επιχειρηματίες ιδιώτες στις οργανικές τους θέσεις.

δ) Πλήρωση όλων των κενών θέσεων των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας με μόνιμο ιατρικό, υγειονομικό και διοικητικό προσωπικό.

ε) Παροχή οικονομικών κινήτρων σε δημοσίους υπαλλήλους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, επιχειρηματίες και συνταξιούχους για να μετοικήσουν εκτός Αττικής.

στ) Γιατί όχι, μεταφορά της πρωτεύουσας.

Η χωροταξική διασπορά των δομών θα επέφερε και διασπορά προϊόντων και υπηρεσιών προκαλώντας οικονομικό οργασμό σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι επεκτάσεις του μετρό και της Αττικής οδού οι οποίες θα κοστίσουν περί τα 3-4 δις ευρώ θα καθίσταντο περιττές και αυτά τα κεφάλαια θα διατίθεντο για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών.

Η δε Αθήνα θα γινόταν και πάλι μία λειτουργική, ανθρώπινη πόλη.

Σημείωση:

«Ασφαλιστικό. Μία ουσιώδης ασφαλιστική μεταρρύθμιση»

https://www.freepen.gr/2020/12/blog-post_442.html

Μαργέλης Κωνσταντίνος

Άγιος Πέτρος, Λευκάδας, 21 Οκτωβρίου 2022

www.eksadaktylos.gr

.

Δημοσίευση Freepen.gr & Meganisinews.eu

Pin It on Pinterest