Ψαλμός 23ος

1 Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ.
2 αὐτὸς ἐπὶ θαλασσῶν ἐθεμελίωσεν αὐτὴν καὶ ἐπὶ ποταμῶν ἡτοίμασεν αὐτήν.
3 τίς ἀναβήσεται εἰς τὸ ὄρος τοῦ Κυρίου καὶ τίς στήσεται ἐν τόπῳ ἁγίῳ αὐτοῦ;
4 ἀθῷος χερσὶ καὶ καθαρὸς τῇ καρδίᾳ, ὃς οὐκ ἔλαβεν ἐπὶ ματαίῳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καὶ οὐκ ὤμοσεν ἐπὶ δόλῳ τῷ πλησίον αὐτοῦ.
5 οὗτος λήψεται εὐλογίαν παρὰ Κυρίου καὶ ἐλεημοσύνην παρὰ Θεοῦ σωτῆρος αὐτοῦ.
6 αὕτη ἡ γενεὰ ζητούντων τὸν Κύριον, ζητούντων τὸ πρόσωπον τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ.
7 ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης.
8 τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης; Κύριος κραταιὸς καὶ δυνατός, Κύριος δυνατὸς ἐν πολέμῳ.
9 ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης.
10 τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης; Κύριος τῶν δυνάμεων αὐτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης.

1 Του Κυρίου είναι η γη και κάθε τι υπάρχει σε αυτή, η οικουμένη και όλοι όσοι κατοικούν σε αυτήν.
2 Αυτός την θεμελίωσε πάνω στα νερά της θάλασσας και επάνω σε ποταμούς την ετοίμασε.
3 Ποιος μπορεί ν’ ανεβεί στο όρος του Κυρίου και ποιος στον άγιο τόπο Αυτού μπορεί να σταθεί;
4 Εκείνος που τα χέρια του δεν έπραξαν κακό και είναι καθαρή η καρδιά του, εκείνος που δεν επιδόθηκε και δεν έδωσε την ψυχή του σε μάταια πράγματα, ούτε ορκίστηκε με δόλο για το διπλανό του,
5 Αυτός θα λάβει ευλογία από τον Κύριο και έλεος δικαιοσύνης από τον Θεό και Σωτήρα.
6 Αυτή είναι η γενιά που ζητάει τον Κύριο και ζητάει το πρόσωπο του Θεού του Ιακώβ.
7 Ανοίξτε πύλες, άρχοντες μας και υψωθείτε θύρες αιώνιες και θα εισέλθει ο δοξασμένος βασιλιάς.
8 Ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς; Ο Κύριος ο κραταιός και ισχυρός, ο Κύριος ο δυνατός σε πολεμικό καιρό.
9 Ανοίξτε πύλες άρχοντές μας και υψωθείτε θύρες αιώνιες και θα εισέλθει ο δοξασμένος βασιλιάς.
10 Ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς; Ο Κύριος όλων των δυνάμεων είναι ο δοξασμένος βασιλιάς.

Pin It on Pinterest