Ψαλμός 11ος

2 ΣΩΣΟΝ με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος, ὅτι ὠλιγώθησαν αἱ ἀλήθειαι ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων.
3 μάταια ἐλάλησεν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ, χείλη δόλια ἐν καρδίᾳ, καὶ ἐν καρδίᾳ ἐλάλησε κακά.
4 ἐξολοθρεύσαι Κύριος πάντα τὰ χείλη τὰ δόλια καὶ γλῶσσαν μεγαλοῤῥήμονα.
5 τοὺς εἰπόντας· τὴν γλῶσσαν ἡμῶν μεγαλυνοῦμεν, τὰ χείλη ἡμῶν παρ᾿ ἡμῖν ἐστι· τίς ἡμῶν Κύριός ἐστιν;
6 ἀπὸ τῆς ταλαιπωρίας τῶν πτωχῶν καὶ ἀπὸ τοῦ στεναγμοῦ τῶν πενήτων, νῦν ἀναστήσομαι, λέγει Κύριος· θήσομαι ἐν σωτηρίῳ, παῤῥησιάσομαι ἐν αὐτῷ.
7 τὰ λόγια Κυρίου λόγια ἁγνά, ἀργύριον πεπυρωμένον, δοκίμιον τῇ γῇ κεκαθαρισμένον ἑπταπλασίως.
8 σύ, Κύριε, φυλάξαις ἡμᾶς καὶ διατηρήσαις ἡμᾶς ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ εἰς τὸν αἰῶνα.
9 κύκλῳ οἱ ἀσεβεῖς περιπατοῦσι· κατὰ τὸ ὕψος σου ἐπολυώρησας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων.

2 Σώσε με Κύριε, διότι δεν έχει απομείνει πλέον άνθρωπος ενάρετος. Σπάνιοι είναι οι αληθινοί λόγοι μεταξύ των ανθρώπων.
3 Λόγια μάταια ανταλλάσσει ο καθένας με τον πλησίον του. Τα χείλη τους εκφράζουν τις δολιότητες της καρδιάς τους και κακία υπάρχει στην καρδιά τους.
4 Ο Κύριος θα εξολοθρεύσει όλα τα δόλια χείλη και τις πομπώδεις γλώσσες.
5 Εκείνους που είπαν “θα αναδείξουμε τη γλώσσα μας, τα χείλη μας είναι στην διάθεσή μας. Ποιος είναι Κύριος επάνω από ημάς;”
6 Ο Κύριος είπε “εξ αιτίας της καταδυναστεύσεως των πτωχών και των στεναγμών των πενήτων, αμέσως θα εγερθώ, θα τους θέσω σε σωτήριο τόπο και θα παρουσιαστώ σε αυτούς”.
7 Τα λόγια του Κυρίου, είναι αγνά, άργυρος που πυρακτώθηκε και χωνεύτηκε στη γη και είναι καθαρός επταπλασίως.
8 Εσύ Κύριε να μας προφυλάξεις, να μας προστατέψεις από αυτή τη γενεά στους αιώνας των αιώνων.
9 Τριγύρω μας περπατούν οι ασεβείς. Όσο είναι το ύψος της δόξας σου, τόση είναι και η φροντίδα σου για τους υιούς των ανθρώπων.

Pin It on Pinterest